Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.mckis.pultusk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022 – 06 – 25 . Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022 – 07 – 01.


Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
 • Brak formularza kontaktowego może być utrudnieniem dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc lub dzwoniąc do nas. Numery telefonów oraz adresy e-mailowe umieszczone są na stronie internetowej.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-06-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez MCKiS w Pułtusku.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-15.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailowo – mckis.pultusk@onet.pl lub telefonicznie – 23 692 84 21.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Plac Teatralny 4, 06-100 Pułtusk

 1. Budynek trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro). Budynek posiada 3 wejścia, 1 na poziome chodnika i 2 znajdujące się powyżej poziomu chodnika. Bariera w postaci schodów wejściowych do budynku – po 1 stopniu. Drzwi wejściowe do budynku kina i części biurowej z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Drzwi wejściowe do budynku Galerii są jednoskrzydłowe.
 2. Na parterze budynku znajduje się kasa biletowa. Brak dostępu do biur znajdujących się na wyższych kondygnacjach. W pozostałych sprawach, pracownicy z biur z wyższych kondygnacji schodzą do petentów.
 3. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp tylko do parteru budynku. W budynku nie ma windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów.  
 4. Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, brak jest oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. W instytucji nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
 7. Do sali kinowej można się dostać korzystając z pomocy pracowników MCKiS.
 8. Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Skip to content